หน่วยบริการสาธารณสุข

รพ.สต.ตูหยง

รพ.สต.ตาแปด

รพ.สต.เกาะสะบ้า

รพ.สต.ลำไพล

รพ.สต.ท่าไทร

รพ.สต.ท่าม่วง

รพ.สต.พรุชิง

รพ.สต.วังใหญ่

รพ.สต.สะกอม

รพ.สต.ท่าแมงลัก

คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ศุนย์ 1

คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ศุนย์ 2

คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ศุนย์ 3