วิสัยทัศน์ และค่านิยม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา


วิสัยทัศน์ และค่านิยม

" องค์กรที่เน้นวิชาการ บริหารงานโปร่งใส เทคโนโลยีทันสมัย ประสานภาคีเครือข่าย เพื่อคนเทพาสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข "

แผนยุทธศาสตร์

ค่านิยมองค์กร

จรรณยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข