ประชาสัมพันธ์โครงการ/หลักสูตรการฝึกอบรม/การศึกษา/วิชาการ

ประชาสัมพันธ์โครงการ/หลักสูตรการฝึกอบรม/การศึกษา/วิชาการ

                1.หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0409.6/ว324 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

            2.หนังสือคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ อว 68104.19/67-00431 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567 เรื่องขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ประจำปี 2567

            3.หนังสือสำนักงานเขตที่ 12 ที่ สธ 0237/ว107 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ขอเชิญสูตินรีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่องกล้องปาดมดลูก

            4.หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.10/ว1286 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(หน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค)

รายละเอียดเพิ่มเติม