ประชาสัมพันธ์โครงการ/หลุกสูตรฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

ประชาสัมพันธ์โครงการ/หลุกสูตรฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ ดังนี้

     1.สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ (สพปร) ที่ สพปร.1/2567 ลงวันที่ 12 มกราคม 2567 เรื่อง ขอเชิญพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ และผู้สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัตการ

      2.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ อว 75419000/1536 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและร่วมส่งผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิคการวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม