MOIT 21 (2566)

1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์

2. ประกาศเจตนารมณ์

3. กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต

4.ภาพถ่ายกิจกรรม

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล