สธ.เทพา ประชุมคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) COVID-19 อำเภอเทพา ครั้งที่ 10/2564

(1 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายสิทธิชัย เทพภูษา นายอำเภอเทพา เป็นประธาน   ในการประชุมคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) COVID-19 อำเภอเทพา ครั้งที่ 10/2564  โดยมี นายบุญภพ  มะเดื่อ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเทพา,นายวีรศักดิ์ เบญอะหลี สสอ.เทพา, นายแพทย์เดชา แซ่หลี ผอ.รพ.เทพา, ผอ.รพ.ทุกแห่ง, กำนัน, นายกอบต., ปลัดผู้รับผิดชอบประจำตำบล, ท้องถิ่นอำเภอเทพาและคกก.ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) COVID-19 อำเภอเทพา เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารส่งเสริมสุขภาพ  โรงพยาบาลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา