สธ.เทพา ประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ครั้งที่ 7/2564

วันนี้  (6 พฤษภาคม 2564) นายอาทิตย์  สังธรรมรอด ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญพิเศษ) รักษาการแทนนายอำเภอเทพา นายวีรศักดิ์ เบญอะหลี สาธารณสุขอำเภอเทพา นายแพทย์เดชา แซ่หลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพา พร้อมด้วยคณะกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Corona Virus Disease 2019) ร่วมประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ครั้งที่ 7/2564  เพื่อให้การบริหารจัดการในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CoronaVirusDisease 2019  (COVID-19)) ทั้งในระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลเทพา  อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา