สธ.เทพา ร่วมประชุมคณะกรรมการ EOC บูรณาการ พชอ.อำเภอเทพา ครั้งที่ 4/2564

วันนี้ (23 มีนาคม 2564) นายวีรศักดิ์ เบญอะหลี สาธารณสุขอำเภอเทพา นายแพทย์เดชา แซ่หลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพา พร้อมด้วยปลัดอำเภอ   ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ  ผอ.รพ.สต.ของแต่ละโซน ร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) และคณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อติดตามการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ  อำเภอเทพา บูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 ประเด็น ชั้น 2 อาคารส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลเทพา อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา