เอกสารประชุมVDO Conference (ผู้บริหารส่วนภูมิภาค)เรื่องการเตรียมการดำเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่ ของขวัญวันเด็ก กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564

0.MOPH gift for Conference 631201.ver4

1.Permanent secretariat New Year Gif Policy_ver9

2.HSS new year gift.ver2

3.DOH Childrens Day gift edit

4.DMS Childrens day girft 01122563.ver2