คำสั่งอำเภอเทพา ที่ 512/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในสถานการณ์ อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม เครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา

คำสั่งที่512-2563