คำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเทพา ที่ 265/2563 เรื่องการจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

คำสั่งที่265-2563