แบบรายงานการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีวาตภัย อุทกภัย และดินโคลนถล่ม

แบบสำรวจการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภ